Allnews.ge
Allnews.ge

Allnews.ge

საინფორმაციო სააგენტო ავრცელებს აქტუალურ, გადამოწმებულ ინფორმაციას. ასევე მოიცავს საინტერესო შემეცნებით რუბრიკებს, როგორიც არის მოგზაურობა, ტექნოლოგიები, კულტურა და სხვა.

სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენს მომხმარებელი, რომელსაც აქვს მოთხოვნილება, მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებზე. საიტის მკითხველები არიან საზოგადოების საქმიანი, თანამედროვე წარმომადგენლები, რომელთა სურვილია, სწრაფად მიიღონ ხარისხიანი და გადამოწმებული ინფორმაცია.
აუდიტორია სქესის მიხედვით: ქალები 47.2% მამაკაცები 52.8%

ძირითადი აუდიტორია ასაკის მიხედვით: 18-დან 35 წლამდე


www.allnews.ge